10 January – 1 February 2020: Wim Bosch, Gerbrand Burger, Annegret Kellner

Wim Bosch, Gerbrand Burger, Annegret Kellner – OFF GRID

10.01 t/m 01.02.2020

Nieuwjaarsborrel: vrijdag 10 januari, 16.00-19.00 uur

Finissage: zaterdag 1 februari, 15.00-18.00 uur

Monitoren, smartphones, interfaces, pixels, maar ook: plattegronden, een archief en het periodiek systeem van de chemische elementen. Zomaar een greep uit een veelheid van systemen die onze geest nodig heeft om grip te krijgen op de complexiteit van de wereld waarin we leven. Het raster als ordeningsmiddel staat hierin centraal.

Bosch, Burger en Kellner hebben een gedeelde interesse voor onze leefomgeving: architectuur, bouwmaterialen, planten en tuinen. Wat hen daarnaast verbind is het gebruik van het raster, niet het raster als monolithisch systeem, maar elk op verschillende wijze juist zoekend naar het kantelpunt waar ordening en meetbaarheid oplossen in chaos.

In de ‘Picture Pigment’ serie van Annegret Kellner woekeren pixels als paddenstoelen op afbeeldingen van oude, geschilderde bloemstillevens. Het contrast is schril, de vierkanten onthullen niet zoals in bijvoorbeeld Mondriaans werk een universele systematiek maar verhullen, censureren en laten de verbeelding over aan de toeschouwer.

In de serie ‘Arrangementen’ van Wim Bosch mengen knipsels uit recente krantenfoto’s zich met afbeeldingen van modernistische modelwoningen uit de jaren 50 en 60. Mede door de enorm uitvergrote drukwerkrasters vermengen de beelden zich onlosmakelijk en toont zich de fragiliteit van onze wereld. Bosch wil dat zijn beelden het oog laten rondtasten, zoekend naar een visueel én een narratief houvast.

In zijn ruimtelijke werk gemaakt van plaatmaterialen uit de (interieur)bouw, onderzoekt Gerbrand Burger het oppervlak van architectonische volumes. Hij vertaalt vormen en materialen die voornamelijk bestaan als digitale afbeeldingen naar fysieke objecten en zoekt daarbij het tussengebied waarin fysieke materialen en digitale beelden overlappen. Bij het zien van zo’n hybride beeld kan de kijker heen en weer schakelen tussen illusie en werkelijkheid, Sein und Schein; tussen digitaal en analoog.

…..

ENG

Wim Bosch, Gerbrand Burger, Annegret Kellner – OFF GRID

10.01 – 01.02.2020

New Year’s drink: Friday, 10 January, 16.00-19.00

Finissage: Saturday, 1 February, 15.00-18.00

Monitors, smartphones, interfaces, pixels, yet also; floor plans, an archive and the periodic table of chemical elements. It’s just a little pick from the plethora of systems that our mind requires to grasp the complexity of the world we inhabit. The grid as a tool to establish structure is central in this context.

Bosch, Burger and Kellner have a shared interest in our living environment: architecture, construction materials, plants and gardens. What unites them in addition to this, is the use of the grid. Not the grid as a monolithic system, but rather their different ways of seeking the tipping point where structure and measurability dissolve into chaos.

In the ‘Picture Pigment’ series by Annegret Kellner, pixels thrive like fungi on the images of old, painted floral still lifes. The contrast is stark; the little squares do not reveal a universal system like they would in a work by Mondrian, instead, they conceal the depiction and thereby stir the imagination of the viewer.

In the series called ‘Arrangements’ by Wim Bosch, cutouts from recent newspaper photographs mix with images of modernistic show houses from the ‘50s and ‘60s. Owing in large part to the vastly expanded printed grids, the pictures mingle inextricably and the fragility of our world is exposed. Bosch wants the eye of the oberver to probe his images in search of visual and anecdotal points of reference.  

In his spatial work made of sheet materials typically used for (interior) construction purposes, Gerbrand Burger examines the surface of architectural volumes. He translates shapes and materials – which exist primarily as digital images – into physical objects. In doing so he endeavours to find the intermediate area where physical materials and digital images overlap. The sight of such a hybrid sculpture allows the beholder to switch between illusion and reality (Sein und Schein) and between digital and analogue.