28 October – 2 December 2017: Anna van Suchtelen

 

 

Anna van Suchtelen – Genius Loci

28 oktober t/m 2 december 2017

Opening: zaterdag 28 oktober, 17.00 – 19.00 uur door Jona van Zetten, hoofd Kunstzaken UMC Utrecht

 

In de solotentoonstelling Genius loci bij Dapiran Art Project Space, houdt Anna van Suchtelen het klassieke begrip genius loci tegen het licht, dat nieuw leven werd ingeblazen door de achttiende-eeuwse dichter-tuinman Alexander Pope met zijn dichtregel ‘Consult the genius of the place in all’. Deze regel werd eerste wet in landschapsontwerp en -planning: stel de locatie zelf centraal, raadpleeg en voeg je naar de geest van de plek.

Anna van Suchtelen trof in een archief een verzameling foto’s en films aan uit de eerste helft van de twintigste eeuw: een getuigenis van een leven in en rond een huis dat in oktober 1944 door een bombardement verwoest is. Op een nacht moest het dorp evacueren en de volgende ochtend was een derde van het dorp verdwenen. Toen de kust weer veilig was keerden de dorpelingen terug: hun geboortegrond was voorgoed veranderd. De vergelijking met de huidige migratiestromen, zonder uitzicht op hereniging met eigen grond, is niet ver weg.

Wat gebeurt er met de geest van een plek als die wordt weggeveegd, of als je die moet achterlaten? vroeg zij zich af. Blijft de genius van die plek dan intact? Kan die voortleven in een potje aarde, een voorwerp, een meegenomen blad van een boom? Kun je hem in jezelf opslaan, in de vorm van een herinnering?

‘Een generatie die nog naar school reed in door paarden getrokken rijtuigen stond plotseling onder de open hemel in een landschap waarin alleen de wolken hetzelfde waren gebleven, en in het midden, in een krachtenveld van destructieve stromen en explosies, de nietige, kwetsbare menselijke gestalte.’ Met het verstrijken van de tijd is alles aan verandering onderhevig, alleen de wolken veranderen niet mee, stelt de Duitse filosoof Walter Benjamin. Tegelijkertijd zijn het de wolken die continu een andere vorm aannemen. Net als onze schaduwen, die er altijd zijn maar nooit hetzelfde blijven.

Van Suchtelen maakt gebruik van archiefbeelden en found footage op locatie. De wolken en de schaduwen licht ze eruit, in de geest van de tekst van Benjamin dienen zij als ooggetuigen. Ze bestudeert, bewerkt en transformeert haar materiaal, om tot de kern van haar onderwerp te komen: het onderzoek naar de verdwenen plek. Zowel in beeld als in taal – via grafiek, film en audio – zoekt ze naar manieren om greep te krijgen op de geschiedenis, de werking van het geheugen en de tijd.

Anna van Suchtelen (New York 1961) studeerde Nederlands in Groningen en Visual Arts in San Diego. Tekst en verhalen spelen een cruciale rol in haar beeldende werk, dat bestaat uit installaties, audio en film. Voor de tentoonstelling Genius loci gebruikt zij materiaal dat ze aantrof in diverse archieven ter voorbereiding van haar boek Versailles aan de Schelde, dat in oktober 2017 verschijnt. Het begrip genius loci speelt ook in dit boek een centrale rol.

Lees het openingswoord van Jona van Zetten hier.

…..

Anna van Suchtelen – Genius loci

28 October till 2 December 2017

Opening: Saturday 28 October, 17.00-19.00 by Jona van Zetten (advisor art collection UMC Utrecht)

 

In Genius loci at Dapiran Art Project Space, a solo exhibition, Anna van Suchtelen introduces the classic concept of genius loci, re-introduced by the eighteenth-century poet and gardener Alexander Pope with his verse ‘Consult the genius of the place in all’. This rule became first law in landscape design: put the location itself at the centre, consult and adjust oneself to the spirit of the place.

Anna van Suchtelen found an archival collection of photographs and films from the first half of the twentieth century: a testimony of a life around a house that has been destroyed by a bombardment in October 1944. One night, the villagers evacuated their village, upon return the next morning, one third of the village had disappeared. The native soil of the villagers had been changed for good. The analogy with today’s refugees, without possibility of returning to one’s homeland, is quite obvious.

What happens with the spirit, when a place has been wiped away, or when one has to leave a place? Will the genius of that location remain intact? Could the genius live on in a jar with soil, as an object or in a leaf from a tree? Could one capture it in the form of a remembrance?

‘A generation that had gone to school on a horse-drawn streetcar now stood under the open sky in a countryside in which nothing remained unchanged but the clouds, and beneath these clouds, in a field of force of destructive torrents and explosions, was the tiny, fragile human body.’ With the passing of time, everything changes but the clouds, says German philosopher Walter Benjamin. Simultaneously, clouds reshape continuously. Just like our shadows, they’re always there but never stay the same.

Van Suchtelen uses archival material and found footage on location. She distills the clouds and shadows, using them as eyewitnesses according to Benjamin’s text. She examines, edits and transforms her material, in order to reach the heart of her subject matter: the research of the vanished place. Through image and language – using silkscreen, video and audio – Van Suchtelen is in search for ways to control history, memory and time.

Anna van Suchtelen (born 1961, New York) studied Literature in Groningen and Visual Arts in San Diego. Text and narrative are crucial in her visual work, which includes installations, audio work and film. For the exhibition Genius loci she used material from various archives, found while working on her book Versailles aan de Schelde, that will appear in October 2017.